English

استخدام در شرکت مهندسی کاوندیش سیستم

موفقیت به همراه یک تیم متخصص و با تجربه :شرکت کاوندیش سیستم به صورت همیشگی بدنبال کارکنان تحصیلکرده و آموزش دیده است.
لطفاً رزومه کامل خود را جهت بررسی برای ما ارسال کنید تا بتوانیم با در یک کار گروهی هوشمندانه با یکدیگر همکاری نماییم .

آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه : employment@kavandish.ir